Kurban, Kan ve Bayram

Kurban, Kan ve Bayram

Yazarımız Prof. Dr. İsrafil Balcı kaleme aldı...

Kurban, Kan ve Bayram

Yakın olmak anlamına gelenkurb/kurbet kelimesinden mülhem olarak kullanılankurban kavramı, Allah’a yakınlık kurma umuduyla ibadet için belli zaman ve belli özelliklerdeki hayvanın kesilmesini ifade eder.

Tarihi çok eskilere dayanan bu gelenek, İslâm öncesindeki Araplar tarafından da uygulanan bir ritüeldi. Araplar putları meleklerin sembolleri olarak tasavvur ettiği için onlar adına kurban keserek, melekleri memnun ettiklerini ve bu sayede meleklerin kendilerine şefaat edeceğine inanıyordu. Özellikle de hac aylarında Kâbe için kurban kesiyorlardı. Hac aylarında kurban kesme uygulamasını Hz. Peygamber de devam ettirmiş, ancak putlar adına değil sadece Allah adın kesilebileceği ilkesi getirilmiştir. Bu nedenle Allah adına kesilmeyen hayvanın yenmeyeceği hükmü konmuştur.

İbadet amacıyla kesilen hayvanudhiyye kavramıyla ifade edilir. Kurban Bayramı için deîdu’l-edhâ terkibi kullanılır. Ayrıcanüsük (menâsik, mensek),nahr, zebh, zebih gibi kavramlar da ibadet amacıyla kesilen kurbanları ifade eder. Mâide 95’de geçen “hedyen bâliğa’l-Ka’beti/Kâbe’ye ulaştırılacak hediye” ifadesinden mülhem olmak üzere, Beytullah’a adanan kurbanlar içinhedy kavramı kullanılmıştır. Bunların haricinde akîka, nezr, atîre ve fera’a gibi kavramlarla ifade edilen kurban türleri de vardı.

Kur’an ayetlerinde kurban kesmeye atıf varsa da, farz olarak kesilmesi gerektiğine dair bir açıklık yoktur. Zaten bu yüzden klasik fakihler ve ulema kurbanın farz olup olmadığı noktasında ihtilaf etmiştir. Her ne kadar Resulüllah’ın düzenli olarak hicretin ikinci yılından sonra kurban kestiğine dair bir genelleme yapılsa ve bunun üzerinden yerine getirilmesi gereken bir görev gibi telakki edilse de, bu konuda da kesinlik yoktur. Buhârî’nin kurban konusuyla ilgili kitabının ilk hadisi, kurbanın sünnet olduğu rivayetiyle başlar (Buḫārī,es-aī, VII, 99). Resulüllah Kâbe’yi ziyaret için çıktığı ve müşriklerin engellemesiyle Hudeybiye’de son bulan seferi sırasında Kâbe için hedy kurbanlarını da beraberinde götürmüş ve Mekke’ye giremese de burada kesip ashabına paylaştırmıştır. Keza ertesi yıl gerçekleşen Kaza Umresi sırasında da yine Kâbe için hedy kurbanı kestiği konusunda da ihtilaf yoktur.

Yeri gelmişken hatırlatayım ki, Araplar’daki nesî (ay atlatma) uygulaması nedeniyle ayların yeri değiştirildiği için Resulüllah Mekke’yi fethettiği yıl ve ertesi yıl, gerçek hac ayı olmadığı için hac yapmamıştır. Ancak ömrünün son yılındaki Zülhicce gerçek hac ayı (Hacculekber) olduğu için bu yılı beklemiş ve bu ibadeti asli formuna dönüştürmüştür. Dolayısıyla Resulüllah ömründe bir kez hac yaptığı gibi bir kez de Kurban Bayramı günü hacda kurban kesmiştir.

Kur’an Arap örfündeki hac menasiki sırasında kesilen hedy kurbanlarından bahsederken, ritüele indirgenmiş ve mahiyeti değiştirilmiş telakkileri ilga etmiştir. Buna göre hayvan boğazlamanın kan akıtmak için yapılan bir ritüel değil, uzak diyarlardan gelen ziyaretçilere sunulan bir ikram/paylaşım veya yardım olduğunu vurgulamıştır. Diğer bir deyişle Kur’an kurban kesme emri getirmemiş, aksine eski bir gelenek olan ve içi boşaltılıp kan akıtmaya odaklı anlayışı ilga edip düzenlemiştir. Böylece şayet kesilecekse asıl gayenin paylaşıma dayalı olması gerektiğine dikkat çekmiştir.

Şunu da hatırlatalım ki, dinî bir görev olarak yerine getirilirken/kurbanlar kesilirken yaşanan nahoş manzaralar, adeta ibadet boyutunun içini boşaltmaktadır. Şayet kesilecekse usulüne ve gayesine uygun bir şekilde kesilmesi gerektiğini belirtmeliyim. ayrıca dinî-kültürel gelenek olarak devam ettirilmesinde bir sakınca olmadığını da düşünüyorum. Keza mutlak kan akıtma yerine, bedeli üzerinden yoksullara yardım yapılmasının da aynı gayeye ulaştıracağı kanaatindeyim. Dikkat edilirse ayette de kanlarının Allah’a ulaşmayacağından söz edilmekte ve kesilecekse, yoksullara dağıtılması gerektiğine vurgu yapılmaktadır (Hac 22/37). Yine bir başka ayette geçen “kurbanlardan yiyiniz, yoksulları da yediriniz” (Hac 22/28) mealindeki açıklama da benzer bir hususa işaret etmektedir. Diğer yandan hem bu ayette hem de aynı surenin 33. ayetinde, hac sırasında kesilecek kurbandan bahsedilmektedir. Resulüllah’ın uygulaması da bu yöndedir.

Bayramınız kutlu, ömrünüz bereketli olsun…

İLGİLİ HABERLER

Bgazete – Bursa'nın Haber Ağı

Bgazete – Bursa'nın Haber Ağı

Bhaber.com.TR Tüm Bursa Burada!

Bhaber.com.TR Tüm Bursa Burada!

Dünyada 300 Milyon Türkiye'de 4 Milyon Kişi Astım Hastası

Dünyada 300 Milyon Türkiye'de 4 Milyon Kişi Astım Hastası

Samsun'un Samsun'un Süreyya Ablasından 500 Aileye gıda kolisi

Samsun'un Samsun'un Süreyya Ablasından 500 Aileye gıda kolisi

Samsun Keşif Kampüsü açılıyor

Samsun Keşif Kampüsü açılıyor