YAZARLAR

DİĞER YAZILARI

M. Halistin KUKUL

ALİ KAYIKÇI’DAN İKİ KİTAP

(Dünden Bugüne Samsunlu Şâirler ve Yazarlar Ansiklopedisi-Yazdı, Yazdım-1)

DÜNDEN BUGÜNE SAMSUNLU ŞÂİRLER VE YAZARLAR ANSİKLOPEDİSİ: Şehirlerin târihi, şâirlerinin, ediblerinin, mîmârlarının, ilim adamlarının ve dîğer kültür mensuplarının ve fikir adamlarının, o şehre kazandırdıkları, gelecek nesillere birer hâtıra olarak intikali yanında, coğrafî yapısı, denizleri, körfezleri, dağları, vâdileri, gölleri ve nehirleriyle de, bir ülkenin rengârenk vatan kıymetini ortaya koyar.

     Şâir ve Yazar Ali Kayıkçı; daha önce, yazdığı başka kitapları yanında, Samsun’la ilgili birçok kitaba daha imza atmış bir şâr ve yazardır.

          Samsunlu Halk Şâirleri (1991), Samsun’da Kültür-Sanat-1 (Şubat 1998), Samsun’da Kültür Sanat-2 (Aralık 1998), Mahalleden Bölgeye Samsun-1 (2000) ve Mahalleden Bölgeye Samsun-2 (2001) adlı eserleri Samsun şehri için olduğu kadar, Türkiye’miz bakımından da çok güzel ve çok faydalı çalışmalardır.

     Dünden Bugüne  Şâirler ve Yazarlar Ansiklopedisi; emsalleri düşünüldüğünde, çok geniş muhtevâlı bir eser olarak karşımıza çıkmaktadır. Sanıyorum ki, bu hacimde, hiçbir şehre âit çalışma, henüz yoktur.

     Zîra; büyük boy, 808 sayfalık ve 450’yi bulan şâir ve yazar ismine ulaşabilen böyle bir eserin hazırlanması ve yayınlanması kolay değildir.

     Ayrıca; hiçbir resmî ve hususî kuruluştan  hiçbir yardım almadan, bu eserin, 10 Baskısı’nı yapmanın ve  başarmanın zorluğu da düşünülmeledir.

     Meselâ; değerli araştırmacı Mehmet Âkif Bal tarafından yayınlanan 587  sayfalık “Bir Şiirdir Trabzon (Ankara-2009)” adlı kitap da, çok değerli bir eserdir. Ancak; eserde, sâdece şâirlerin şiirlerine yer verilmektedir. Hayat hikâyeleri, fotoğrafları ve yazarlar bulunmamaktadır.

      Samsunlu Şâirler ve Yazarlar Ansiklopedisi hakkında, Erciyes Dergisi’nin 407. Sayısı olan Kasım 2011 târihli nüshasının 29. Sayfasında yayınlanan makalemde şu hususa dikkat çekmişim: “En küçük yerleşim yeri olan köyden, kasaba, şehir veya ülkeye kadar, bütün ileri cemiyetlerde, halkın yaşayış seviyesini, her türlü an’ane ve bilgi mertebesini “umûmî hâfıza” olarak kayda alan san’at dalı edebiyâttır.

      Millî kültürün asırlarca süzülerek ve yeni ilâvelerle geldiği son hâlini, ancak edebiyâtta bulabiliriz. Bu bakımdan; şâirler, edibler ve ilim adamlarına büyük mes’uliyetler yüklenmiştir. Bunlar, yaşadıkları cemiyetlerin birer aynasıdırlar. Bu hususta; “sosyoloji” ve “târih” bile edebiyâtın yaptığını yapamaz, onun önüne geçemez. Zîrâ; onlarda, his ve bediî cephe mevcut değildir. Târih boyunca, insan emeği ve mahâretiyle meydana getirilen üstün vasıflı eserler, kayda değerlilikleriyle geleceğe intikal ederler. Bunların herbiri, “millî kültürü” meydana getirir. İşte, buradaki “kayıt” çok mühimdir. Şâir, edib ve âlimlerin, hangi usûl, gayret ve hünerle, ortaya eser çıkardıklarını bilmek gerekir.

      Bu sebepledir ki, eldeki vesîkaların târihe ışık tutabilmeleri için eskiden beri “tezkîre”ler yazılmıştır.

      (...) Bizde ilk tezkîre yazarı, 1441-1501 târihleri arasında yaşayan büyük Çağatay şâiri, âlimi ve devlet adamı Ali Şîr Nevâî’dir ki, 1491’de yazdığı “Mecâlisü’n-Nefâis” adlı eserinde dörtyüzden fazla şâir hakkında bilgi vermektedir.”

      Şâir ve Yazar Ali Kayıkçı’nın Dünden Bugüne Samsunlu Şâirler ve Yazarlar Ansiklopedisi” adlı eserine de bu gözle bakmak ve onu, bu şuûrla değerlendirmek gerekir.

        YAZDI, YAZDIM-1:  Ali Kayıkçı’nın “Yaş 65 Yolun Yarısı Eder” adlı kitabı hakkında yazdığım, “Şâir ve Yazar Ali Kayıkçı’dan Yeni Bir Tarz ve Üslûp Denemesi (Köşe Yazısı Konulu Şiirler)” başlıklı makalemde şunları söyledim:

      “Her şiirin, bir hikâyesi vardır, düşüncesi, Kayıkçı’da, “Her hâdisenin/hikâyenin bir şiiri vardır/olmalıdır” düşüncesine ulaşıyor/dönüyor/ çevriliyor.

       Dikkat edilirse anlaşılır ki, kitabın ismi olan yazının altında “Köşe Yazısı Konulu Şiirler” ibaresi bulunmaktadır. Bana göre, kitabın ismi kadar, bu ifade de mühimdir.” (Bknz. M. Halistin Kukul, Olay Gazetesi, 11-12 Ekim 2012, Sf. 8; Erciyes Dergisi, Temmuz 2013, Sf. 23-24)

     “Yazdı, Yazdım-1” adlı eseri de, bu tarzın devamı mahiyetinde bir eserdir. Küçük boy, 504’dır.

      Yazar; eserine yazdığı ÖNSÖZ’de, şu bilgileri vermektedir:

      “Bilindiği üzere “Türk Halk Edebiyatı” içerisinde “şâirlerimiz”in bâzen “Dedim-Dedi” tarzında; şahsî his, düşünce ve sanat kaabiliyetlerini sergilediklerini görürüz.

        Biz de okumuş olduğumuz dergi, kitap ve gazetelerde sergilenen; duygu, düşünce ve sanat yazılarına karşı, kendi hissî ve fikrî düşüncelerimizi; ya ilgililere mektuplar yazarak veya köşe yazısı ve/veya makaleler kaleme alarak dile getirmeye çalışmışızdır.

     Zaman zaman da kendi yazı ve kaleme aldığımız kitaplarımızı tanınmış bir yazara, edebiyatçıya ve öğretim üyesine gönderdiğimiz; onların fikirlerini de öğrenmek istediğimiz olmuştur...

     Öyle ki; bâzen gözden kaçan küçük bir detay/ayrıntı, mânâ bakımından çok farklı anlamlara gelebilmekte ve o “küçük yanlış” düzeltilmediği ve aynen kaldığı sürece “Dil ve Millî Kültür” ile “mânevî bağlar” bakımından, menfî cihed/seyyiâd açısı’ndan “büyük mes’uliyetler” doğurabilmektedir.

     Bunun için de seçilen “Musahhih/İlmî Tenkitçi”, diğer bir ifâde ile “Münekkit”; hem “işin ehli” olmalı ve hem de bu işi “severek” (Allah rızâsı için) yapmalı ki “zarar/günâh” yerine, “fayda/sevâb” sağlanabilsin..”(a.,g.,e., Sf. 23)

        “Yazdı Yazdım-1”; Şâir ve Yazar Ali Kayıkçı’nın, bu usûlle yazdığı “yüzyirmi köşe yazısı” ve tabiî ki, bunlara bağlı olarak “yüzyirmi” de “şiir”den meydana gelmektedir.

O, BİTTİ BEYİMHASBİHÂLBeyitlerle MEMLEKET KANZARALARI-8MİLLET-DEVLET-ORDUBeyitlerle MEMLEKET MANZARALARI-7MONTAİGNE’İN DENEMELERİNİ OKURKENBeyitlerle MEMLEKET MANZARALARI-6Beyitlerle MEMLEKET MANZARALARI-5“KÂFİR DE OLSA, İNCİTME SEN” ve KAN DONDURAN HÂDİSELER“HİÇBİR VUKUAT YOKTUR KOMUTANIM!..”Yazarın Tüm Yazıları
Yazarlar
Osman KARA
BU AÇIK BİR İSTİLADIR
Osman KARA
Prof. Dr. Mustafa ÖZDEMİR
İLK ADIM İSKELESİ
Prof Dr Mustafa ÖZDEMİR
Atilla ÇİLİNGİR
‘’19 MAYIS 1919’’ BAĞIMSIZLIĞIMIZA ATILAN İLK ADIM
Atilla ÇİLİNGİR
Mustafa GENÇ
RAMAZAN SONRASI MÜSLÜMAN’A DOKUNMAK…
Mustafa GENÇ
M. Halistin KUKUL
O, BİTTİ BEYİM
M Halistin KUKUL
Prof. Dr. Mustafa ÖZBALCI
KİTAP VE OKUMAK ÜSTÜNE (1)
Prof Dr Mustafa ÖZBALCI
Nevval SEVİNDİ
ACILI KISA TARİH
Nevval SEVİNDİ
Vedat ÇINAROĞLU
TÜRKLÜK NAMUSUMUZDUR
Vedat ÇINAROĞLU
Adem ERTÜRK
Etme bulma dünyası ya hani, edenler ne zaman buluyordu
Adem ERTÜRK
Embiya SANCAK
ÜÇ AYDIR YAZAMIYORDUM
Embiya SANCAK
Prof. Dr. İsrafil BALCI
İftira ve İtibar Suikastçılığı
Prof Dr İsrafil BALCI
Dr. İbrahim YILDIRIM
Fethin simgesi Ayasofya
Dr İbrahim YILDIRIM
Yılmaz HOCAOĞLU
BİRAZ ORDAN BİRAZ BURDAN 2
Yılmaz HOCAOĞLU
Turgay SÖZEN
Pandemi Devam ediyor, Tedbir ve Kurallara Dikkat...
Turgay SÖZEN
Sacit ACAR
ORTAYA KARIŞIK
Sacit ACAR
Saffet Atik
Samsun’un Liman ve Demiryolu Sorunları (2)
Saffet Atik
Burak GÜLEÇ
Lider diyeceksiniz
Burak GÜLEÇ
Enis ERSOY
İmamoğlu’nun Kanal İstanbul stratejisi
Enis ERSOY
Türker GÖKSEL
Mithatpaşa Lisesi ve Sekizinci Kitap
Türker GÖKSEL
Mustafa KESKİN
Yerli Arabamızı Anlayabildik mi
Mustafa KESKİN
Ahmet HAYVALI
TEK DÜZEN HESAP PLANI
Ahmet HAYVALI
Dr. Işık ÖZKEFELİ
NİYETLER ALENİYET KAZANIRKEN
Dr Işık ÖZKEFELİ
Prof. Dr. Yücel TANYERİ
Açıkhava AVM
Prof Dr Yücel TANYERİ
Prof. Dr. Ahmet Nizamettin AKTAY
Gagavuzya İzlenimleri
Prof Dr Ahmet Nizamettin AKTAY
Hüseyin ÖZBAY
OSMAN TÜRKAY
Hüseyin ÖZBAY
Mehmet Ali BAYAR
PROF.DR.MÜMTAZ SOYSAL'IN ARDINDAN...
Mehmet Ali BAYAR
Prof. Dr. İbrahim TELLİOĞLU
SEVDİKLERİMİZ ÜZERİNDEN EMPATİ YAPARAK DÜNYAYI ANLAMAYA ÇALIŞMAK
Prof Dr İbrahim TELLİOĞLU
Hilmi EKER
PİLOT İLÇE LADİK
Hilmi EKER
Murat İLHAN
PİCASSO...
Murat İLHAN
Nami Cem İYİGÜN
ASKERİ HAREKÂT
Nami Cem İYİGÜN
Mustafa ENGİN
TARIM MI, ENERJİ Mİ!?
Mustafa ENGİN
Tufan AKCAGÖZ
SİZ SİZ OLUN
Tufan AKCAGÖZ
Necmi HATİPOĞLU
EKONOMİK KRİZ Mİ, O DA NE?
Necmi HATİPOĞLU
Hülya Korkut ÖZAK
Öyleyse sen Türk değilsin...
Hülya Korkut ÖZAK
Prof. Dr. Erdal AĞAR
YABANCI DİLLE EĞİTİM
Prof Dr Erdal AĞAR
Nuray YILMAZ
HIYAR… TUZ… TUZLUK
Nuray YILMAZ
Dr. Faruk TAN
İNSAN
Dr Faruk TAN
İshak MEMİŞOĞLU
OTOPARKIMI İSTİYORUM
İshak MEMİŞOĞLU