YAZARLAR

DİĞER YAZILARI

M. Halistin KUKUL

TURAN ÜLKÜSÜ ve TÜRK BİRLİĞİ

  İsmâil Hâmi Dânişmend, “Türklük Meseleleri” adlı eserinin “Büyük Türk Irkının Uğradığı İftiralar” başlıklı bölümünde şöyle der:

      “Türk ırkının bütün tarih boyunca uğradığı iftiraların başlıcaları şu birkaç asla irca edilebilir: 1) “Mongoloid” denilen sarı ırka mensubiyet iddiası; 2)Yahudi, Hıristiyan ve Müslüman dinlerinde birçok hurafelere mevzu teşkil eden “Ye’cuc ve Me’cuc” tâifesiyle Türk ırkının birleştirilmesi; 3)Tıp itibariyle “Nesnâs” ismi verilen bir canavar şeklinde tasvir edilmesi; 4)”Yamyamlık” isnadı; 5) Medenî kaabiliyetten ve zekâdan mahrumiyet iftirası; 6) Türk diline “fakirlik” izafesi; 7)Türk ve Mongol dillerinin menşe birliği iddiası; 8) Siyasî kaabiliyetsizlik ve idaresizlik isnadı..

      Türk ırkı hakkında bilhassa eski ecnebi vesikalarında tesadüf edilen hakaret kelimeleri de toplanacak olsa, onlar da ayrı bir fasıl teşkil edebilecek kadar büyük bir yekûn tutabilir. Bunların ehemmiyeti, yukarıki iftiraları tertib edenlerin zihniyetlerini göstermesindedir. Bilhassa Ortazamanların hıristiyanlık taassubunu ifade eden bu hakaret kelimelerinin en hafifleri “iniquissimos Turcos= Gaddar Türkler” ve “iniquissimi barbari=Gaddar barbarlar” gibi küfürlerdir”. ( Bknz. İsmâil Hâmi Dânişmend, Türklük Meseleleri, Fatih Matbaası, İstanbul 1966, Sf.113/”Gesta Francorum et allorum Hierosolimitanorum”, (Brehier) neşri, 1924 Paris tab’ı, S. 54 ve 74’den)

      İsmâil Hâmi Dânişmend, “Garb Menba’larına Göre Eski Türk Seciyye ve Ahlâkı” adlı eserinde ise şöyle der:

       “Muhtelif Avrupa milletlerine mensup müdekkikler (araştırmacılar) asırlar boyunca Türkiye’ye gelip Osmanlı câmiasının başında bulunan Türk milletini yıllarca tedkik etmek suretiyle bir çok eserler bırakmışlar ve birbirlerinden bîhaber olan bu muhtelif asırlarla muhtelif milletlerin ekseriyyâ husûmet hisleriyle meşbû’ müellifleri nihayet hakikati i’tirâfa mecbur olarak Türk seciyye ve ahlâkının ulviyyeti hususunda hiç farkında bile olmayarak hep birbirilerini te’yid etmişlerdir.

     Bu müdekkiklerin bir çoğu, eski Türkün Garp âlemini asırlarca hayran bırakan mânevî cephe azametini Kur’ân-ı Kerîm’e medyun (borçlu) olduğunda da müttefiktirler. Bu hükmün doğruluğunda hiç şüphe yoktur. Ancak, şu hakikati de unutmamalıdır ki, diğer Müslüman milletler o mânevî ve ahlâkî seviyyeye o derece yükselemememişlerdir. Her hâlde bunun sebebi, tıpkı zekâ, şecâat ve cesâret, teşilâtçılık ve güzellik gibi ırkî kaabiliyetler kabîlinden bir âmilde aranmalıdır: Çünki eski Çin, Bizans, İran, Süryânî ve Arab menbâlarındaki izâhâttan anlaşıldığına göre, Türk ırkının İslâmiyetten evvelki devirlerde de ahlâkî seviyesi diğer milletlerden çok üstündür: Hîlekârlık, ihtikâr, zinâ vesâire gibi yüz kızartıcı hareketlerden münezzeh olduklarında ittifak edilir; meselâ “Süryânî Mîkâil vakaayi’nâmesi”nin yukarda bahsi geçen cildinin ayni sahifesinde o devirlerden bahsedilirken bu nokta şöyle tavzih edilmektedir:

      “Türklerin meziyetleri vardır. Hîlekârlıkla sahtekârlık bilmezler ve doğruluktan ayrılmazlar. Karı-koca ihânetinden çekinirler, onun için Türkler arasında zinâ ender bir şeydir: Bunun sebebi, Türk kanunlarının ikinci ve üçüncü  defa evlenmeyi, yâni teaddüd-i-zevcâtı men’etmemesidir”.

       Böyle bir ırkın İslâm ahlâkıyyatını bütün milletlerden daha kolay benimsemesi pek tabiîdir; işte bundan dolayı, aşağıda gözden geçireceğimiz hıristiyan Garp menbâlarının asırlarca birbirini te’yid ederek tasvir ettikleri ulvi seciyye ve ahlâk, ırkî ve dinî iki temele dayanmış demektir. Eski Türkler işte böyle bir seciyye ve ahlâk ile evvelâ kendi nefislerine ve ondan sonra da Şark’a, Garb’a hâkim olmuşlardır.”(Bknz. Dânişmend, Fatih Yayınevi Matbaası, İstanbul 1982, Sf. 11-12)

     “İ’tirâf”lar, elbette ki, “iftirâ”ları mâzur göstermez.

       Bir millet, bunca “iftirâ” karşısında cihânşümûl olma yolunu kendine açabiliyorsa, iftirâcıları asla kaale almayıp; “iftirâcılar”la “i’tirâfçıları” başbaşa bırakıp hedefe kilitlenmeliidir.

       Geçen zaman içinde; bâzı iç ve dış, ferdî veya toplu ihânet cephe ve çetelerinin hücûmlarıyla  inkıtâ’ya uğrar görünen ‘Turan Ülküsü ve Türk Birliği’ hareketi, “anadamar” kuvvetinin üstün azim, inat ve kültür-medeniyet birikimiyle, hepsinin üstesinden gelmeyi başarmış; her ümidi, bu büyük ülkünün yeni bir çıkış noktası kabûl ederek yola devam etmeyi bilmiştir.

     Demek ki; eğer, “anadamar” değişmemiş ise, millî mizaç da değişmez.

     Her kim olursa olsun; insanın, yaradılış olarak soy’dan kaçması mümkün olmadığı gibi, maksada da aykırıdır.

       Bu; ferdîyetçiliğin genişletilmiş şekli olan kavmiyetçilikten milliyetçiliğe giden fakat, başkalarını da, kendi benlikleri içersinde bir varlık olarak gören/telâkki eden bir anlayıştır.

       Biyolojik ve sosyolojik olarak, kişinin kabul ettiği soy değeri, kimsenin müdahalesini gerektirmemelidir. Herkes, ne ise, odur.

      Bundan hareketle; târihî tecrübelerin ışığında hâdiselerin sosyolojik değişim ve gelişimlerini, tabiî ki farklılık ve benzerlikleri de ele aldığımız zaman görürüz ki, dünya, yeni bir hareketle yeniden canlanmalıdır.

      Son cümle ile, ne demek istiyorum?

       Demek istiyorum ki; Türk birliği sağlanmadan, dünyanın huzura kavuşabilmesi mümkün görünmemektedir. Bunun altının çizilmesi lâzımdır!..Muhakkak ki, bunun da şartları vardır!..

       Bunu, şuna dayanarak söylüyorum ki; tarihî derinliği, devlet kurma tecrübesi, farklı ve yaygın coğrafyalarda imparatorluklar seviyesinde devletler kurması ve hâlen de, aynı derecede geniş mekânlarda aynı dili konuşan ve Türk olma şuûruna sahip bir mensubiyeti ve yine, hâlâ, dînî ve ırkî hususiyetlerinin üstün, âdil ve insânî vasıflarla tezyîn edilmiş olması, bunun işâreti olarak görülmektedir.

     “Anadamar”ın; asîl ve üstün bir “seciyye ve ahlâk” ile, yeniden canlanacağını ümidini taşıyorum.

     Bu bakımdan; Turan ülküsü yâni Türk birliği düşüncesi, hakîkî ve hakikatçı/gerçekçi/realist bir fikir’dir ve sâdece belli noktalarda ‘ilmî, kültürel ve siyâsî’ kıpırdanma beklemektedir. Ancak...

      Ancak; mes’eleye, aynı hakikatçilikle/gerçekçilikle/realistlikle bakmak şarttır. Bu ‘bakış’ın yeterli olduğunu söyleyemem.

        Bu mevzûda; Mustafa Kemal’in, 01 Aralık 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki konuşması, tarihî muhtevâyla uyumludur ve binlerce senelik Türk devlet geleneğinin de bir tezâhürüdür:

      “Efendiler, büyük hayaller peşinden koşan, yapamıyacağımız şeyleri yapar gibi görünen sahtekâr insanlardan değiliz. Büyük ve hayalî şeyleri yapmadık, yapmış gibi görünmek yüzünden bütün dünyanın husumetini, garazını, kinini bu memleketin üzerine celbettik. Biz Panislâmizm yapmadık, “yapıyoruz, yapacağız! “ dedik; düşmanlar da yaptırmamak için bir an evvel “öldürelim!” dediler. Panturanizm yapmadık, “yaparız, yapıyoruz, yapacağız!” dedik ve gene “öldürelim!” dediler. Bütün dâvâ bundan ibârettir.

      Efendiler, bütün cihana havf ve telâş veren mefhum bundan ibarettir. Biz böyle yapmadığımız ve yapamadığımız mefhumlar üzerinde koşarak düşmanlarımızın adedini ve üzerimize olan tazyikatı teyid etmekten ise hadd-i tabiîye, hadd-i meşrûa rücû edelim. Haddimizi bilelim. Binaenaleyh Efendiler, biz hayat ve istiklâl istiyen bir milletiz. Yalnız ve ancak bunun için hayatımızı ibzal ederiz.”

      Mustafa Necati Özfatura, 20-24 Mart 1993 tarihleri arasında düzenlenen “Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk-Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı”na sunduğu, “Türk Dünyası’nın Bütünleşmesi Nasıl Olmalıdır?” başlıklı  yüz maddelik tebliğinin birinci maddesinde: “Anadolu Türkleri ile Dünyanın her köşesindeki Türklerin bütünleşmesi “Türk Dünyası”nın bir numaralı millî hedefi olmalıdır” demekte ve sonuncu yâni yüzüncü maddede ise; “Bugüne kadar Türk Dünyası’nın başına gelen her felâketin ana sebebi “bölünmek” idi. Bundan sonra birlik ve beraberlik ve Türk Dünyası’nın bütünleşmesi, Türk Dünyası’nın ve her Türk’ün gönlünde yer tutan arzu olmalıdır”.(Bknz. Özfatura, Türkiye Gazetesi, 21 Mart 1993) diyerek, durumu hulâsa etmektedir.

      Büyük sosyoloğumuz S. Ahmet Arvasî, bu mevzûda dikkate değer bir tespitte bulunur ve şöyle der: 

     “ Kesin olarak iman etmişimdir ki, Müslüman Türk milleti ve onun devleti güçlü ise, İslâm dünyası da güçlüdür. Aksi bir durum varsa, bütün Türk dünyası ile birlikte İslâm dünyası da sömürülmektedir.” (Bknz. Arvasî, Size Sesleniyorum-1, Model Yayınları, İstanbul, Şubat 1989, Sf. Xıı)

      Dünyâ Türklüğü’nün yeni yol haritası çıkarılırken, bunların hepsine dikkat edilmesi gereklidir ve  şarttır. Bilinmelidir ki, bu; aynı zamanda, dünyanın da kurtuluş reçetesidir.

“ORTAÇAĞ KARANLIĞI”MAÂRİFİMİZ ALÂRM VERİYORDÎN ve SİYÂSETBeyitlerle MEMLEKET MANZARALARI-14SEKSENLİKLERBeyitlerle MEMLEKET MANZARALARI-13KURTULUŞ GÜNLERİSİYÂSET BOĞUYORBeyitlerle MEMLEKET MANZARALARI-12MİLLÎ EĞİTİM ZORDAYazarın Tüm Yazıları
Yazarlar
Osman KARA
BİR GELİŞ İKİ GİDİŞ
Osman KARA
Atilla ÇİLİNGİR
ZAMAN ASLA UNUTMAZ…
Atilla ÇİLİNGİR
M. Halistin KUKUL
“ORTAÇAĞ KARANLIĞI”
M Halistin KUKUL
Mustafa GENÇ
AK PARTİ’DE BEYİN ÖLÜMÜ MÜ YOKSA ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ Mİ?
Mustafa GENÇ
Prof. Dr. Mustafa ÖZDEMİR
İLK ADIM İSKELESİ
Prof Dr Mustafa ÖZDEMİR
Prof. Dr. Mustafa ÖZBALCI
KİTAP VE OKUMAK ÜSTÜNE (1)
Prof Dr Mustafa ÖZBALCI
Nevval SEVİNDİ
ACILI KISA TARİH
Nevval SEVİNDİ
Vedat ÇINAROĞLU
TÜRKLÜK NAMUSUMUZDUR
Vedat ÇINAROĞLU
Adem ERTÜRK
Etme bulma dünyası ya hani, edenler ne zaman buluyordu
Adem ERTÜRK
Embiya SANCAK
ÜÇ AYDIR YAZAMIYORDUM
Embiya SANCAK
Prof. Dr. İsrafil BALCI
İftira ve İtibar Suikastçılığı
Prof Dr İsrafil BALCI
Dr. İbrahim YILDIRIM
Fethin simgesi Ayasofya
Dr İbrahim YILDIRIM
Yılmaz HOCAOĞLU
BİRAZ ORDAN BİRAZ BURDAN 2
Yılmaz HOCAOĞLU
Turgay SÖZEN
Pandemi Devam ediyor, Tedbir ve Kurallara Dikkat...
Turgay SÖZEN
Sacit ACAR
ORTAYA KARIŞIK
Sacit ACAR
Saffet Atik
Samsun’un Liman ve Demiryolu Sorunları (2)
Saffet Atik
Burak GÜLEÇ
Lider diyeceksiniz
Burak GÜLEÇ
Enis ERSOY
İmamoğlu’nun Kanal İstanbul stratejisi
Enis ERSOY
Türker GÖKSEL
Mithatpaşa Lisesi ve Sekizinci Kitap
Türker GÖKSEL
Mustafa KESKİN
Yerli Arabamızı Anlayabildik mi
Mustafa KESKİN
Ahmet HAYVALI
TEK DÜZEN HESAP PLANI
Ahmet HAYVALI
Dr. Işık ÖZKEFELİ
NİYETLER ALENİYET KAZANIRKEN
Dr Işık ÖZKEFELİ
Prof. Dr. Yücel TANYERİ
Açıkhava AVM
Prof Dr Yücel TANYERİ
Prof. Dr. Ahmet Nizamettin AKTAY
Gagavuzya İzlenimleri
Prof Dr Ahmet Nizamettin AKTAY
Hüseyin ÖZBAY
OSMAN TÜRKAY
Hüseyin ÖZBAY
Mehmet Ali BAYAR
PROF.DR.MÜMTAZ SOYSAL'IN ARDINDAN...
Mehmet Ali BAYAR
Prof. Dr. İbrahim TELLİOĞLU
SEVDİKLERİMİZ ÜZERİNDEN EMPATİ YAPARAK DÜNYAYI ANLAMAYA ÇALIŞMAK
Prof Dr İbrahim TELLİOĞLU
Hilmi EKER
PİLOT İLÇE LADİK
Hilmi EKER
Murat İLHAN
PİCASSO...
Murat İLHAN
Nami Cem İYİGÜN
ASKERİ HAREKÂT
Nami Cem İYİGÜN
Mustafa ENGİN
TARIM MI, ENERJİ Mİ!?
Mustafa ENGİN
Tufan AKCAGÖZ
SİZ SİZ OLUN
Tufan AKCAGÖZ
Necmi HATİPOĞLU
EKONOMİK KRİZ Mİ, O DA NE?
Necmi HATİPOĞLU
Hülya Korkut ÖZAK
Öyleyse sen Türk değilsin...
Hülya Korkut ÖZAK
Prof. Dr. Erdal AĞAR
YABANCI DİLLE EĞİTİM
Prof Dr Erdal AĞAR
Nuray YILMAZ
HIYAR… TUZ… TUZLUK
Nuray YILMAZ
Dr. Faruk TAN
İNSAN
Dr Faruk TAN
İshak MEMİŞOĞLU
OTOPARKIMI İSTİYORUM
İshak MEMİŞOĞLU