YAZARLAR

DİĞER YAZILARI

M. Halistin KUKUL

MİLLÎ KÜLTÜRÜMÜZÜN ŞAHDAMARI

   Milletler, iktisâdî savaş yanında; belki de ondan daha hızlı, ondan daha yaygın, ondan daha tesirli ve hattâ hepsinden daha ‘vahşî’ bir kültür mücâdelesi vermektedir.

      ‘Vahşî’, kimseyi şaşırtmasın, yanıltmasın, aldatmasın!...Bilhassa; ABD’nin, AB’nin, Çin’in ve Rusya’nın, iktisâdî ve askerî tahakküm kurmaya çalışması yanında, başta dil/lisân ve dîn olmak üzere yaygınlaştırmayı hedeflediği, her geçen gün biraz daha âşikâr olmaktadır.

    Dolayısiyle, her millet için ve hâliyle, bizim için de millî kültürün şahdamarı, onun konuştuğu anadili’dir.

    Dilin, sâdece ‘konuşmada/günlük anlaşmada değil; târihî, coğrafî, ilmî, iktisâdî, tıbbî, bediî, edebî, dînî, an’anevî yâni topyekûn sosyal maddî ve mânevî değerleri ifadelendirme kudreti, onun cihânşümûl mânâda önemini artırmaktadır.

     Şu var ki; dil üzerindeki ilmî çalışmalar, onun bozulmasına, tahribatına, zedelenmesine fırsat vermemeli; mevcudu muhafaza ederek, hem kelime hazînemizin gelişmesi ve hem de var olan kelimelerin sağlıklı bir zemine oturtulmasını sağlamalıdır.

      Dilimiz Türkçe, bizim en üst kültür değerimizdir.

       Onsuz, anlaşabilmemiz, günlük ihtiyaçlarımıza cevap verebilmemiz bir yana; dînimizin esaslarını, târihimizi ve her türlü fennî, edebî faaliyetlerimizi yürütemeyeceğimiz gibi, ‘alt-kültür’ değer unsurlarımızı da tahakkuk ettirebilmemiz mümkün olamaz.

         Meselâ; bir F(ı)ransız kültürünün arkasında, kuruluşu ve sesbilgisi/fonetiğiyle Lâtince’ye ulaşan mâzî safhasında, -Türkçe’miz kadar kadim bir dil olmamasına rağmen-, ilgilileri tarafından, asırlardan beri korunan bir F(ı)ransız Dili yâni F(ı)ransızca vardır. Hattâ;  İngilizce’yle, okunuşları farklı/millî karakterli kelimeleri de, neredeyse, yarıyarıya müşterektir. Bu durumda bile; herbiri (Fıransızlar veya İngilizler) kendi dilleriyle iftihar etmekte ve kendi dillerinin korunması ve geliştirilmesine itina ve canhıraş gayret göstermektedir.

      Diyeceğim şu ki; biz, Türkçe’nin korunması geliştirilmesi hususunda ne yazık ki onlarla mukayese edilemeyecek derecede ihmâlkârız.

       Düşününüz ki, Orhun Kitâbeleri’nde veya Yûnus Emre’nin şiirlerinde geçen Türkçe kelimelerin yerinde, bugün “uydurukçaları” cirit atmaktadır. Bu ise; millî kültürü ve târihî değerleri tahriptir!..

      “Batı” diye ifade edilen şey/mefhûm, alt kültür unsurlarının “hıristiyanlıkla” kaynaşmış, her milletin hususî zevki kendine mahsus olmak üzere, sosyal bir hayat tarzı kabûl edilmiş hâlidir.

     Başta Türkçe olmak üzere, millî değerlere hassasiyet göstermemek ve umursamazlık, kültürün şahdamarına tecâvüz, târihe ihânet ve en ufak bir müdâhalede tâli damarların da koparılması olacaktır.

     Millî kültür mes’elesinin en vahimi; bilgisizlik, târih şuûrundan mahrûmiyet ve  gaflettir. Bunlar; mes’eleyi, tabiat varlıklarının tahribatına kadar götürebilir değil, götürmüştür.

      Türkçe’ye sahip çıkma şuûrunda olmayan, adamsendeci, vurdumduymaz bir zihin ve hangi diri gönül; dînî mefhûmlara,  târihî eserlerdeki çarpıtılmaya, argolaşmaya ve müstehcenleşmeye, ağaç katliamına, suyun/denizin/gölün/nehrin katledilmesine ve kirletilmesine ses çıkaracaktır?

      Misâller vereyim:

      Defalarca söyledim ve yazdım. “Öz” kelimesi, Türkçe’dir. “Gür” kelimesi de, Türkçe’dir.  Fakat, “özgür” nedir? Bir de, bu kelimeye eklenen (-lük) takısı/eki vardır ki, o da, Türkçe’dir.

   Fakat, ne “özgür” kelimesi Türkçe’dir ve ne de “Özgürlük” Türkçe’dir. Önce, bu, bilinmelidir. Çünkü; bu kelime, Türkçe’nin hiçbir kaidesine uygun bir şekilde/uygun bir usûlle türetilmemiş; tamamiyle uydurma bir kelime olarak ortaya atılmıştır.

      Soralım: “Özgür”, hangi fiil köküne, hangi Türkçe ek getirilerek yapılmış ve hangi kelimelerin yerine konulmuştur?

     Şâyet “özgür” kelimesi doğru ise, ve Türkçe bir mefhûmu ifade ediyorsa, bu hak, hecelere yer değiştirmek suretiyle yâni “gür-öz” demekle de sağlanabilmelidir. Yâni “gür-öz” birleştirilir, aynı usûlle bir kelime türetilmiş olur. Olur da, ne olur, mes’ele burada!..

     Peki; “özgür”, hangi ihtiyaçtan doğmuştur? Hiç, değil mi?

     Çünkü, buna bağlı olarak yapılan “özgür-lük”, “hür-hürriyet-hürriyetçi; serbest-serbestlik-serbestiyet-serbestlemek-serbestleşmek-serbestlik, serbestî, serbestçe...” gibi bunca kelimemizin yerine getirilmiştir hattâ bunları  saf dış bırakmak hedefindedir. Bunca kelimenin saf dışı bırakılmak istenmesi, Türkçe’nin kelime hazînesinin zayıflatılması demektir.

      Şimdi, biri çıkıp desin ki, “Arkadaş, sen, yanlış söylüyorsun!..Bu “özgür” var ya, dosdoğru türetilmiş, dosdoğru mânalandırılmış, târihî muhtevâya sâhip bir kelimemizdir!”

      Diyemez, çünkü, durum, ifade ettiğim gibidir!

      Buna bağlı olarak birkaç örnek vereyim:

     Meselâ; ”Özgür yarınlar” ne demektir?

     Meselâ; “Yüreği özgürdür” ne demektir?

      Meselâ; “Özgürlüğün sesi” ne demektir?

      Meselâ; “İBB’nin özgürlüğe kavuşturduğu atlar”, ne demektir?

      Meselâ; Özgürlüğümüz her şeyimizdir” ne demektir?

     Meselâ; “Zinâ özgür bırakıldı”, ne demektir?

      Meselâ, “128 milyar özgür”, ne demektir?

      Meselâ; “Özgürlüksel marş”, diyebilir miyiz?

     Peki!...Ve peki!..İstiklâl Marşı’mızdaki ”hür” ve “hürriyet” kelimeleri ne olacaktır?

      Serbest Bölge, serbest vuruş, serbest atış, serbest bırakmak, serbest güreş,  v.s ne olacak?

     Hürriyet aşkı/âşıkı, hürriyet şâiri, hürriyet kahramanı, “Sükût gibi münzevî, çığlık gibi hürsünüz!”, hürriyet âbidesi, hürriyet meydanı,...ne olacak?

     Birkaç başka kelime daha!..

      Yine defalarca dile getirdim ki, -zâten bilinen bir husustur- (-el) ve (-al) takıları F(ı)ransızca’dır. Kültürel, festival, sosyal, emperyal, k(ı)ristal, oryantal, aktüel...böyledir!

       Bunları, sakın, Türkçe’mizdeki, ‘güzel, emel, temel, tembel, Kemal, Cemal, Meral, hamal, uysal...gibi kelimelerimizle mukayese etmeyelim, karıştırmayalım.

     Buna, bir (-s) harfi de ekleyerek, (-sel, -sal) hâlinde, âidiyet takısı yapılmakta ve buna, ne yazık ki, Türkçe demektedirler.

       Meselâ; târih, Arapça’dır. Buna bağlı olarak târihî denilir. Aidiyet eki olan (-î) yerine, F(ı)ransızca (-s-el) ekleyerek, târihsel deyip, bunu da, “öz Türkçe” diye piyasaya sürmektedirler. Çok garip değil mi!?

      Peki!..Yanlış olarak kurulan ve tabiat yerine kullanılan (doğa) kelimesine de, bu takıyı ilâve ederek yapılan “doğasal” ne ola ki?!..Tabelâda, “Doğasal Baharat” yazıyor!!! Bu; nasıl bir şeydir, demeyelim mi!?

        Devam edelim: “Parasal işlemler- İnsan, dilsel bir varlıktır- yerel esnaf- zamansal ve mekânsal sorunlar...” ne demektir?

           Şimdilerde de, yine bir kanun/yasa teklifi hazırlanıyor: “Siyasî Etik Yasası!”

          “Ahlâk” değil de, niçin,  F(ı)ransızca “etik”?                                                                                                                                                                                   

           Son kelimemiz, son günlerin moda kelimesi meşhûr “müsilâj” olsun!..

         Siyâsetçiden, ilim adamından köydeki çiftçimize kadar, herkes, “müsilâj” diyor.

          Neymiş “müsilâj”?

          “Deniz salyası”, değil mi?

          İlk günlerde, “deniz salyası” deniliyordu!..Bu Türkçe tâbir, birdenbire,  F(ı)ransızca “mussilage/müsilâj” oluverdi ve Türkçe sevdâlıları (!) bunu çok sevdi. Hayırlı (!) olsun!..

         Diyeceksiniz ki, hâlâ, “salgın” değil de, “pandemi” kelimesi dilden dile dolaşıyor!..

          Yâni!?

         Şahdamar kesilmeye devam ediliyor, vesselâm!!!..

“ORTAÇAĞ KARANLIĞI”MAÂRİFİMİZ ALÂRM VERİYORDÎN ve SİYÂSETBeyitlerle MEMLEKET MANZARALARI-14SEKSENLİKLERBeyitlerle MEMLEKET MANZARALARI-13KURTULUŞ GÜNLERİSİYÂSET BOĞUYORBeyitlerle MEMLEKET MANZARALARI-12MİLLÎ EĞİTİM ZORDAYazarın Tüm Yazıları
Yazarlar
Osman KARA
BİR GELİŞ İKİ GİDİŞ
Osman KARA
Atilla ÇİLİNGİR
ZAMAN ASLA UNUTMAZ…
Atilla ÇİLİNGİR
M. Halistin KUKUL
“ORTAÇAĞ KARANLIĞI”
M Halistin KUKUL
Mustafa GENÇ
AK PARTİ’DE BEYİN ÖLÜMÜ MÜ YOKSA ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ Mİ?
Mustafa GENÇ
Prof. Dr. Mustafa ÖZDEMİR
İLK ADIM İSKELESİ
Prof Dr Mustafa ÖZDEMİR
Prof. Dr. Mustafa ÖZBALCI
KİTAP VE OKUMAK ÜSTÜNE (1)
Prof Dr Mustafa ÖZBALCI
Nevval SEVİNDİ
ACILI KISA TARİH
Nevval SEVİNDİ
Vedat ÇINAROĞLU
TÜRKLÜK NAMUSUMUZDUR
Vedat ÇINAROĞLU
Adem ERTÜRK
Etme bulma dünyası ya hani, edenler ne zaman buluyordu
Adem ERTÜRK
Embiya SANCAK
ÜÇ AYDIR YAZAMIYORDUM
Embiya SANCAK
Prof. Dr. İsrafil BALCI
İftira ve İtibar Suikastçılığı
Prof Dr İsrafil BALCI
Dr. İbrahim YILDIRIM
Fethin simgesi Ayasofya
Dr İbrahim YILDIRIM
Yılmaz HOCAOĞLU
BİRAZ ORDAN BİRAZ BURDAN 2
Yılmaz HOCAOĞLU
Turgay SÖZEN
Pandemi Devam ediyor, Tedbir ve Kurallara Dikkat...
Turgay SÖZEN
Sacit ACAR
ORTAYA KARIŞIK
Sacit ACAR
Saffet Atik
Samsun’un Liman ve Demiryolu Sorunları (2)
Saffet Atik
Burak GÜLEÇ
Lider diyeceksiniz
Burak GÜLEÇ
Enis ERSOY
İmamoğlu’nun Kanal İstanbul stratejisi
Enis ERSOY
Türker GÖKSEL
Mithatpaşa Lisesi ve Sekizinci Kitap
Türker GÖKSEL
Mustafa KESKİN
Yerli Arabamızı Anlayabildik mi
Mustafa KESKİN
Ahmet HAYVALI
TEK DÜZEN HESAP PLANI
Ahmet HAYVALI
Dr. Işık ÖZKEFELİ
NİYETLER ALENİYET KAZANIRKEN
Dr Işık ÖZKEFELİ
Prof. Dr. Yücel TANYERİ
Açıkhava AVM
Prof Dr Yücel TANYERİ
Prof. Dr. Ahmet Nizamettin AKTAY
Gagavuzya İzlenimleri
Prof Dr Ahmet Nizamettin AKTAY
Hüseyin ÖZBAY
OSMAN TÜRKAY
Hüseyin ÖZBAY
Mehmet Ali BAYAR
PROF.DR.MÜMTAZ SOYSAL'IN ARDINDAN...
Mehmet Ali BAYAR
Prof. Dr. İbrahim TELLİOĞLU
SEVDİKLERİMİZ ÜZERİNDEN EMPATİ YAPARAK DÜNYAYI ANLAMAYA ÇALIŞMAK
Prof Dr İbrahim TELLİOĞLU
Hilmi EKER
PİLOT İLÇE LADİK
Hilmi EKER
Murat İLHAN
PİCASSO...
Murat İLHAN
Nami Cem İYİGÜN
ASKERİ HAREKÂT
Nami Cem İYİGÜN
Mustafa ENGİN
TARIM MI, ENERJİ Mİ!?
Mustafa ENGİN
Tufan AKCAGÖZ
SİZ SİZ OLUN
Tufan AKCAGÖZ
Necmi HATİPOĞLU
EKONOMİK KRİZ Mİ, O DA NE?
Necmi HATİPOĞLU
Hülya Korkut ÖZAK
Öyleyse sen Türk değilsin...
Hülya Korkut ÖZAK
Prof. Dr. Erdal AĞAR
YABANCI DİLLE EĞİTİM
Prof Dr Erdal AĞAR
Nuray YILMAZ
HIYAR… TUZ… TUZLUK
Nuray YILMAZ
Dr. Faruk TAN
İNSAN
Dr Faruk TAN
İshak MEMİŞOĞLU
OTOPARKIMI İSTİYORUM
İshak MEMİŞOĞLU