YAZARLAR

DİĞER YAZILARI

M. Halistin KUKUL

TÜRK ORDUSUNA BALYOZ

      Okumakta geç kaldığım eserlerden biri de, Em. Org. Ergin Saygun tarafından yazılan ve Kaynak Yayınları tarafından neşredilen “Türk Ordusuna Balyoz” adlı kitaptır. Methini çok duymuş, basından okumuş fakat bir türlü okumak nasip olmamıştı.

     İlk önce; “Türk Ordusu” ve “Balyoz” kelimelerinin yanyana gelmesindeki dehşet hâlini düşünmek lâzımdır. Eseri okuduktan sonra anladım ki, karşımda, “kahraman” kelimesine lâyık bir Türk Paşası vardır ve bu Türk Paşası, duyduğu üzüntü sebebiyle “Balyoz” gibi ürperti verici bir kelimeyi kullanmak zorunda bırakılmıştır.

     Çünkü bu ordu; büyük şâirimiz Yahya Kemal’in, “22 Ağustos 1922” başlıklı şiirinde de ifade ettiği gibi, ‘zedelenmemesi /toz kondurulmaması /ihtimamla el üstünde tutulması gereken bir ordu’dur:

“Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi.

Senin uğrunda ölen ordu, budur yâ Rabbi.

Tâ ki yükselsin ezânlarla müeyyed nâmın,

Galip et, çünkü bu son ordusudur İslâm’ın!”

     Yaşadığımız zamanların, seyre daldığımız coğrafyaların ve sesini duyduğumuz her mertebeden zatın vaziyetini teker teker inceleyiniz, tahlile tâbi tutunuz, murakabe ediniz, netîcenin bu mısrâlarda bulunduğunu  mutlaka idrâk edersiniz!..

      İki tâbire dikkat çekmek isterim: Bu ordu, “Türk ordusudur” ve bu ordu, “İslâm’ın son ordusudur”.      

       Bu orduya ve bu ordunun vatansever mensuplarına “kumpas” kurmak ancak “balyoz” gibi bir kelimeyle ifade edilebilirdi ki, bu da, ancak ‘ihânet’ kelimesiyle karşılık bulabilir.

      Em. Org. Saygun; eserinin ilk sayfalarında, beni de duygulandıran bir hâtırasını naklediyor. Diyor ki:

       “Tekrar Ankara’ya, Harbiye’ye dönelim.

        Üzerime pek de uymayan ilk üniformamı giydiğimde kendimi dünya harplerine iştirak etmiş, meydan muharebeleri kazanmış kaşarlanmış bir general gibi görmeye başladım. Avluya çıktığımda benim havamda en az 500 kişi daha olduğunu gördüm!

     Okulun önündeki yokuşta krater gibi koca koca çukurlar, binada yer yer sıvaların döküldüğü izler vardı. 21 Mayıs 1963 darbe teşebbüsünde Türk Hava Kuvvetleri’nin Harbiye’yi bombaladığını ve makineli tüfek ateşine tuttuğunu söylediler. Aklım almadı. “Olmaz böyle şey” dedim. Ancak söylenenlerin doğru olduğuna bir süre sonra ben de inandım. “ (Sf. 30)

      Org. Saygun; içinde bizzat yaşadığım ve mağduru olduğum hâdiseyi benden önce kaleme almış. Ben de, sözü edilen 21 Mayıs 1963 hâdisesini  2021 yılında, bundan birkaç ay önce, Pan-Kuş Yayınları arasında çıkan “Darbelerde Harbiyeli Olmak” adlı kitabımda tavsilatlı olarak anlattım.

      “İlk üniforma” mes’elesinde bir fark var:  Ben; o, “ilk üniformayı”, 1957 yılında Askerî Lise’ye girdiğimde giymiştim. Harbiyeli oluşum, Eylül 1961’de, Ergin Saygun ise, kendi ifadelerine göre, “1964 yılının bir Ağustos akşamı” Harbiyeli olmuş.

     Eser; “Dizin” hâriç 385 sayfadır ve bir dönemin ‘arşivi/hâfızası’ mahiyetindedir.

       İşin esası; bu eserin, cesûr, bilgili, mes’elelere vakıf, kültürlü, dörtbaşı mâmûr ve  fedâkâr bir Türk Paşası tarafından kaleme alınmasıdır.

     Türk Ordusuna Balyoz; beş ana bölümden meydana gelmektedir. Bunlar, sırayla şöyledir:

  1. Hayatımın TSK Öncesi Üzerine Notlar
  2. Türk Ordasuna Balyoz Üzerine Notlar
  3. ABD, NATO, AB ve Ortadoğu Üzerine Notlar
  4. Kürt Meselesi, Bölücülük ve Terör Üzeine Notlar
  5.                                                                                                                                                                                                                                        

 

Şâir-Yazar Yavuz Bülent Bâkiler, “Ergin Saygun Çapında Kaç Paşamız Var Acaba?” başlıklı yazısında şöyle diyor:

      “(...) Ben, emekli Orgeneral Ergin Saygun’un 385 sayfalık Türk Ordusuna BALYOZ kitabını okuyunca, ister istemez öteki paşalarla bir mukayese yaptım. Gördüm ki, Saygun Paşa, bizim çok değerli paşalarımızdan biridir. Evvelâ, ciddî bir fikir yapısına sahiptir. Doğu ve Batı dünyasının Türkiye üzerindeki oyunlarını çok iyi bilmektedir. PKK ihâneti karşısında çok doğru tesbitleri vardır. Yâni o, noksansız ölçüler içerisinde tam bir Türk paşasıdır.

    (...) Ordusuz millet, ordusuz devlet olmaz. Namusumuzu, şerefimizi, hürriyetimizi ordumuzun gücüne borçluyuz. Ergin Saygun Paşayı okurken derin bir üzüntü duymam, yargılandığı mahkemede karşı karşıya kaldığı uygulamalardandır. Bir mahkeme yargıladığı kimsenin önce sağlık durumunu düşünmelidir. Mahkemeler, kat’iyyen öldürmek kasdiyle hareket edemezler. Evvelâ, Saygun Paşa’nın çok ciddî hastalıkları vardır ki tıp otoriteleri tarafından tutulan raporlar 533 sayfa tutmaktadır ve günde 17 ayrı ilâç kullanmaktadır.” (Bknz. Yavuz Bülent Bâkiler, Türkiye Gazetesi, 28 Ekim 2012, Sf. 3)

        “Türk Ordusuna Balyoz”da, siyâsî çelişkilerimizden, sosyo-kültürel ve askerî mes’elelerimize kadar pek çok iç ve dış münâsebetler hakkında tespitleriyle iktifa etmeyip çözüm yollarını da gösteren Org. Ergin Saygun; şahsî olarak mâruz kaldığı eziyetlerin yanında, ülkeye karşı işlenen ihânetleri de ortaya koymuştur.

      Şüphesiz ki; eserin herkes tarafından okunmasını tavsiye ile; ondan, bâzı bölümleri nakletmek istiyorum. Diyor ki:

        “Bu dava nedeni ile, hiç kimse ile özel bir meselem yoktur. Sadece bu yüce devlete ve asil Türk milletine, âcizane yarım asra yakın hizmetten sonra, bugün karşı karşıya bırakıldığım bu durumun mutlaka aydınlığa kavuşturulması için çaba sarf etmekteyim. Ancak bu şekilde yaşadığımız mânevî yıkım, zedelenmiş olan itibarımız ve bozulmuş olan sağlığımıza karşı cüz’i bir teselli imkânı bulabileceğiz.

       İnsanın asıl ağırına giden, çocuklarıma iyi bir isim bırakabilmek, aileme bir laf  gelmemesi için yıllarca çırpındıktan, attığım her adıma dikkat ettikten sonra, mahkemeye çıkıp darbecilikle yargılanmak. Yargılanmamız esnasında ısrarla delilleri görmek için çeşitli zamanlarda talepte bulunduk..

      Yok.

       Önümüze bir tek delil koyamadılar. Tam tersine, bizi aklayacak delillerin incelenmesine de mâni oldular.” (Sf. 95)

       Bu durum, dehşetli bir hâl, değil midir!?

        Devam edelim. Org. Saygun diyor ki:

       “Türkiye NATO’ya girdiği zaman, İngiltere ısrarla Türkiye’nin Avrupa  Komutanlığı’na bağlanmasına karşı çıkmış, Türkiye’nin yerinin Ortadoğu olduğunu söylemiştir. 1950’den bu yana aradan geçen 60 küsur senede değişen hiçbir şeyin olmadığını ve Türkiye’ye Avrupa’da hâlâ yer olmadığını açıkça görmekteyiz.

      Bu, değişmez bir tutumdur.” (Sf. 290)

       Bugüne kadar farklı bir değişmeye veya gelişmeye aslâ şâhit olamadık, değil mi?!..

      “Yunanistan için bir şeyin saçma olup olmaması mühim değildir. Mühim olan her ne pahasına olursa olsun Türkiye ile eşitlik veya Türkiye’ye üstünlük sağlanmasıdır.

                  (...) İstanbul ve Çanakkale Boğazlarına Bosphorous ve Dardanelles demekte ısrar etmeleri vb. vb.

        Bosporus ve Dardanelles dense ne olur diyenler vardır. Bunlar tarihi isimlerdir kullanılmasında mahzur yoktur diyenler de çoktur. Neden karşı çıkıyorum o hâlde?

       Bir defa bir yere ismini vermek bir hükümranlık meselesidir. Yani Boğazlar bizim olduğu müddetçe adını biz koyarız. NATO veya Yunanistan değil. Bu konuda NATO ve IMO (İnternational Maritime  Organisation=Milletlerarası Denizcilik Teşkilâtı) direktifleri de mevcuttur. O yerlerin adı İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı’dır. Bizim için Boğazici.

       Bu konu zaman zaman NATO’yu kilitleyen bir mesele hâline gelir. Benim Askerî Temsilciliğim döneminde, Türk Boğazları lafının bulunduğu bir dokümanda Yunanistan’ın bu yerlerin adının Bosphorus ve Dardanelles olarak yazılması isteği yüzünden problem çıktı. Askerî Komitede anlaşamayınca konu siyasi kanada, büyükelçilerden oluşan Konsey’e gitti.” (Sf. 295)

        İşte; sâdece askerî bakımdan değil, siyâsî ve kültürel şuûr bakımından da donanımlı bir Türk paşasının tespit, teşhis ve uyarıcı çözüm çâresi!..

       Son olarak; yine, Org. Ergin Saygun’un çok mühim ve isâbetli bir tespitini sunmak istiyorum. Diyor ki:

     “AB demek egemenliğin paylaşımıdır. Egemenliğin üç şartı vardır. Bayrak, para ve sınırları belli bir toprak parçası (vatan). Bayrağınızın yanına AB bayrağı asacaksınız, kendi paranızı bırakıp EURO kullanacaksınız, hudutları kaldıracaksınız. Ekonominize, hukukunuza vs. aklınıza ne gelirse müdahale edecekler. Her şey ortak. İsrail’deki Kibbutz’lar gibi.

      Acı bir örneği Yunanistan’da görmekteyiz. İflas etmekte olan bu ülkeye AB, bütçeni biz yapacağız, orduyu terhis et, maaşlara zam yapma vb. diyor.

        AB işte budur.

        Bunu istediğimizden emin miyiz?” (Sf. 326)

         Türk Ordusuna Balyoz’u; akl-ı selîm sâhibi siyâsetçilerin, s(ı)tratejistlerin, sosyal târihçilerin, her mevkideki askerî salâhiyetlilerin, vatan ve millet sevdâlısı bütün fikir adamlarının okumasını arzu ederim!..

“ORTAÇAĞ KARANLIĞI”MAÂRİFİMİZ ALÂRM VERİYORDÎN ve SİYÂSETBeyitlerle MEMLEKET MANZARALARI-14SEKSENLİKLERBeyitlerle MEMLEKET MANZARALARI-13KURTULUŞ GÜNLERİSİYÂSET BOĞUYORBeyitlerle MEMLEKET MANZARALARI-12MİLLÎ EĞİTİM ZORDAYazarın Tüm Yazıları
Yazarlar
Osman KARA
BİR GELİŞ İKİ GİDİŞ
Osman KARA
Atilla ÇİLİNGİR
ZAMAN ASLA UNUTMAZ…
Atilla ÇİLİNGİR
M. Halistin KUKUL
“ORTAÇAĞ KARANLIĞI”
M Halistin KUKUL
Mustafa GENÇ
AK PARTİ’DE BEYİN ÖLÜMÜ MÜ YOKSA ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ Mİ?
Mustafa GENÇ
Prof. Dr. Mustafa ÖZDEMİR
İLK ADIM İSKELESİ
Prof Dr Mustafa ÖZDEMİR
Prof. Dr. Mustafa ÖZBALCI
KİTAP VE OKUMAK ÜSTÜNE (1)
Prof Dr Mustafa ÖZBALCI
Nevval SEVİNDİ
ACILI KISA TARİH
Nevval SEVİNDİ
Vedat ÇINAROĞLU
TÜRKLÜK NAMUSUMUZDUR
Vedat ÇINAROĞLU
Adem ERTÜRK
Etme bulma dünyası ya hani, edenler ne zaman buluyordu
Adem ERTÜRK
Embiya SANCAK
ÜÇ AYDIR YAZAMIYORDUM
Embiya SANCAK
Prof. Dr. İsrafil BALCI
İftira ve İtibar Suikastçılığı
Prof Dr İsrafil BALCI
Dr. İbrahim YILDIRIM
Fethin simgesi Ayasofya
Dr İbrahim YILDIRIM
Yılmaz HOCAOĞLU
BİRAZ ORDAN BİRAZ BURDAN 2
Yılmaz HOCAOĞLU
Turgay SÖZEN
Pandemi Devam ediyor, Tedbir ve Kurallara Dikkat...
Turgay SÖZEN
Sacit ACAR
ORTAYA KARIŞIK
Sacit ACAR
Saffet Atik
Samsun’un Liman ve Demiryolu Sorunları (2)
Saffet Atik
Burak GÜLEÇ
Lider diyeceksiniz
Burak GÜLEÇ
Enis ERSOY
İmamoğlu’nun Kanal İstanbul stratejisi
Enis ERSOY
Türker GÖKSEL
Mithatpaşa Lisesi ve Sekizinci Kitap
Türker GÖKSEL
Mustafa KESKİN
Yerli Arabamızı Anlayabildik mi
Mustafa KESKİN
Ahmet HAYVALI
TEK DÜZEN HESAP PLANI
Ahmet HAYVALI
Dr. Işık ÖZKEFELİ
NİYETLER ALENİYET KAZANIRKEN
Dr Işık ÖZKEFELİ
Prof. Dr. Yücel TANYERİ
Açıkhava AVM
Prof Dr Yücel TANYERİ
Prof. Dr. Ahmet Nizamettin AKTAY
Gagavuzya İzlenimleri
Prof Dr Ahmet Nizamettin AKTAY
Hüseyin ÖZBAY
OSMAN TÜRKAY
Hüseyin ÖZBAY
Mehmet Ali BAYAR
PROF.DR.MÜMTAZ SOYSAL'IN ARDINDAN...
Mehmet Ali BAYAR
Prof. Dr. İbrahim TELLİOĞLU
SEVDİKLERİMİZ ÜZERİNDEN EMPATİ YAPARAK DÜNYAYI ANLAMAYA ÇALIŞMAK
Prof Dr İbrahim TELLİOĞLU
Hilmi EKER
PİLOT İLÇE LADİK
Hilmi EKER
Murat İLHAN
PİCASSO...
Murat İLHAN
Nami Cem İYİGÜN
ASKERİ HAREKÂT
Nami Cem İYİGÜN
Mustafa ENGİN
TARIM MI, ENERJİ Mİ!?
Mustafa ENGİN
Tufan AKCAGÖZ
SİZ SİZ OLUN
Tufan AKCAGÖZ
Necmi HATİPOĞLU
EKONOMİK KRİZ Mİ, O DA NE?
Necmi HATİPOĞLU
Hülya Korkut ÖZAK
Öyleyse sen Türk değilsin...
Hülya Korkut ÖZAK
Prof. Dr. Erdal AĞAR
YABANCI DİLLE EĞİTİM
Prof Dr Erdal AĞAR
Nuray YILMAZ
HIYAR… TUZ… TUZLUK
Nuray YILMAZ
Dr. Faruk TAN
İNSAN
Dr Faruk TAN
İshak MEMİŞOĞLU
OTOPARKIMI İSTİYORUM
İshak MEMİŞOĞLU