YAZARLAR

DİĞER YAZILARI

M. Halistin KUKUL

“ORTAÇAĞ KARANLIĞI”

     Sık sık duyduğumuz ve söyleyenlerce de alenen ne olduğu belirtilemeyen fakat îmâ yoluyla ifadeye çalışılan bir kavram olarak “Ortaçağ Karanlığı” veya “Ortaçağ Zihniyeti” tâbirleri, artık, mîde bulandırmaya da başlamıştır.

    Mübârek dînimizi istismar edip siyâsete âlet edenlerin de zemin hazırladığı bu husus, bâzı fikri sapık kimselere, ne yazık ki, fırsat vermekte ve malzeme almaktadır.

      Bir defa, şunu ifade edelim ki, Türk milleti olarak, bu tâbirleri çağrıştıracak hiçbir mâzîye sâhip değiliz. Türk milleti ve İslâm dîni mensubu olarak, dâima iftihar edilecek bir geçmişimiz vardır. Münferit hâdiselerin topyekûn herkesi ihâta edemeyeceği tabiîdir; ancak, bâzı kişilerin bâzı sözlerini bahane ederek “İslâm”a ve Türk milletine saldırılmasının da, haddi aşmak olduğunu söylememiz gerekir.

       Marksist-ateist-deist veya başka maksatlı kişilere “fırsat” veren gaafil ve istismarcı sözlerin, her yaştaki insanımızın üzerindeki tehlikesini defalarca dile getirdiğimiz gibi, doğrudan doğruya İslâm’a karşı olan kişilerin, mâsûm, mübârek ve muazzez dînimize hücûm etmesini de asla ve kat’a hoş görmemiz mümkün değildir.

       Bir defa, bu “câhil” ve “gaafil” kimselere şunu söylememiz gerekir ki, “Ortaçağ” ile, Türk milletinin ve İslâm âleminin yakından uzağa hiçbir alâkası ve irtibatı mevcut değildir/yoktur.

       Nasıl bir cehâlettir ki, kasıt ve bilgisizliğin de ötesinde, terbiye sınırlarını da aşan bir tavırla, “Ortaçağ Karanlığı” veya “Ortaçağ Zihniyeti” tâbirleri, ısrarla söylenmektedirler.

      Önce; bu ‘karanlık ve maksatlı zihniyetliler’e Ortaçağ’ın ne olduğunu söylememiz gerekecektir:

      Ortaçağ; târihte, “İlkçağ” diye adlandırılan dönemle, “Yeniçağ” arasında geçen/yaşanan dönemdir.

      Yâni; M.S. 476-1453 yılları arasını ihtivâ eder.

      Peki; bu “Ortaçağ” kimin nesiymiş ki, bu “karanlığı” ve onu inşâ eden “zihniyeti”, 29 Mayıs 1453 târihinde, büyük Türk Sultanı Fâtih Mehmet Han yıkmış ve yerle bir etmiştir?!..

        M.S. 476-1453 târihleri arasında yâni Ortaçağ’ın tam ortasında, yedinci yüzyılda İslâmiyet zuhûr eder. Böylece; onuncu asırdan îtibâren, Türk milletinin de içinde bulunduğu İslâm âlemi, dünyanın dört bucağına medeniyet taşımaya başlar. İlimde, san’atta, kültürde, askerlikte, siyâsette öncü ve numûne olur.

         Bu da şu demektir ki; Avrupa ve onun bağlı bulunduğu Papalık, derebeylikle zulüm yaşarken hatta hamamı/banyoyu/yıkanmayı bile bilmeden yaşarken, İslâm âlemi, dünyaya ışık tutacak ilmî ve ahlâkî değerleri yaşıyor ve yaşanması için gayret gösteriyordu(k).

       Demek ki; Ortaçağ’ı, bize mahsus bir “karanlık çağ” olarak telâkki edenler târih bilgisinden de mahrûmdurlar.

       Türk ve İslâm dünyası, antik çağ diye adlandırılan Yunan k(ı)lasiklerinden tercümeler yapıp, matematikte, astronomide, biyolojide, coğrafyada eserler yazarken, Avrupa, cehâlet yaşıyordu.

      Ne yazık ki, en vahşî Haçlı saldırıları da bu dönemde yaşanmıştır. Ortaçağ karanlığına bürünen Avrupa, hazımsızlığını ve kinini her safhada gösteriyor ve durmadan binbir entrikayla bize/Türk milletine savaş açmaktan geri durmuyordu. Bu durum, ne yazık ki, Haçlı Seferleri adıyla 1096’da başlamış, 1453 târihi olan İstanbul’un Türkler tarafından fethine kadar sürmüştür.

     Muhakkaktır ki, bu dönemde, Avrupa, ahlâksızlık batağına gömülmüşken, Peygamber Efendimiz ile, başlayan “Asr-ı Saadet” dönemi, dünyanın pırlanta dönemini yaşamıştır.

      İslâm tarihi; Eshab-ı Kiram, Aşere-i mübeşşere, Tâbiîn, Tebe-i tâbiîn, mücdehitler, âlimler, evliyâ-yı kiramla devam ederken, Türk tarihi Gazneli Mahmudlar’la, Alparslanlanlar’la, Melikşahlar’la, Nizamülmülkler’le, İmam-ı Azamlar’la, Buharîler’le, Fârâbîler’le, Kılıçarslanlar’la, Osman ve Orhan Gaziler’le, Fatih Sultan Mehmetler’le, Kanuni ve Yavuz Sultan Selimler’le şahlanarak ilerliyor, ilim ve san’atta da, Bîrûnîler’le, Fârâbîler’le, İbni Sînâlar’la, Ahmet Yesevîler’le,  Yûsuf Has Hâcibler’le, Kaşgarlı Mahmudlar’la, Mevlânalar’la, Yûnus Emreler’le, Uluğ Beyler’le, Ali Kuşcular’la, Hârizmîler’le, Kâtip Çelebiler’le, Piri Reisler’le… muhteşemlikler yaşıyordu.

      Siyâsî muarızlarına karşı çıkmak adına, bilerek veya bilmeyerek ecdânına –hakarete varan sözlerle-  cephe alanların, “Ortaçağ Karanlığı” veya “Ortaçağ Zihniyeti” derken iyice düşünmeleri gerekir!..

       Sosyolog-mütefekkir S. Ahmet Arvasi, “Hümanizm ve Ortaçağ Üzerine” başlıkla makalesinde şöyle der:

      “Felsefe tarihçisi Alfred Weber’e göre, Batı Dünyası’nda, Ortaçağ Kilisesi’nin baskısı ve bitmeyen zulmü, Avrupalı’nın eski Yunan ve Roma putperestliğine sığınmasına yol açmıştır ve Batılı fikir adamları bu harekete “hümanizm” adını vermişlerdir.  Böylece, “…Virgilius’un ve Homeros’un dini, Hz. İsa’nın dininin yerine, neşeli Olimpos, ciddi Golghota (güya Hz. İsa çarmıha gerildiğini sandıkları dağ)’ın yerine geçiyordu. Yehova, Hz. İsa, ve Hz. Meryem ise Jüpiter, Apollon ve Venüs oluyorlardı. Kilisenin azizleri, Yunanistan’ın ve Roma’nın tanrıları ile karışıyordu; bir kelime ile müşrikliğe (le paganisme) dönülüyordu.” (A. Weber, Felsefe Tarihi-H.V.Eralp-Sf: 161. 1949)

  1. Ahmet Arvasî, yazısına şöyle devam ediyor: ”Ortaçağ kavramına gelince…Bu kavramın, Batı Medeniyeti’nde ve İslâm Medeniyeti’nde çok farklı mânâ ve muhtevaları vardır. Batı’da Ortaçağ, cehâlet, taassup, zulüm, işkence, ingizisyon, esaret ve sefalet demektir. “Roma imparatorluğunun, her şeyine varis olan Kilise, Ortaçağa hükmeden büyük kuvvettir. Onun dışında asla kurtuluş yoktur; onun dışında asla ilim yoktur. Onun ifade ettiği şekilde akide (le dogme)hakikattir. O hâlde onu aramak söz konusu değildir. (a.g.e., Sf. 121).  İşte Batı’da “Ortaçağ” ve “Skolastik” budur…

     Bizim “çeyrek aydınımız”, Batı’nın bu kavramlarını, aralarında asla bir benzerlik bulunmayan İslâm Medeniyeti için de kullanmaya kalkışır. Batılı ilim ve fikir adamlarının Kilise karşısındaki tepkilerini, sanki aynı şeylermiş gibi İslâm’a yöneltmeye çalışır ve tabii yanılmakla kalmaz, gülünç duruma da düşer. Bakınız, bu konuda çağdaş sosyologlardan Prof. Carle C. Zimmerman ne diyor:

       “İslâm tarihi, Batı tarihinden, birçok memleketlerde, belirli surette farklar arzettiğinden, Garp Sosyolojisi’ndeki fikirleri İslâm Dünyası’na ithal etmek son derece güçtür…Biz, M.S. ki 600 yılından 1000 yılına kadar süren karanlık çağımızı yaşıyorken, İslâm Dünyası, altın çağında idi…”(Yeni Sosyoloji  Dersleri, C.C. Zimmerman-Çev. A. Kurtkan, İstanbul, Sf. 5) ” (Bknz. S. Ahmet Arvasî, Size Sesleniyorum-1, Model Yayınları, İstanbul, 1989, Sf. 349-350)

“ORTAÇAĞ KARANLIĞI”MAÂRİFİMİZ ALÂRM VERİYORDÎN ve SİYÂSETBeyitlerle MEMLEKET MANZARALARI-14SEKSENLİKLERBeyitlerle MEMLEKET MANZARALARI-13KURTULUŞ GÜNLERİSİYÂSET BOĞUYORBeyitlerle MEMLEKET MANZARALARI-12MİLLÎ EĞİTİM ZORDAYazarın Tüm Yazıları
Yazarlar
Osman KARA
BİR GELİŞ İKİ GİDİŞ
Osman KARA
Atilla ÇİLİNGİR
ZAMAN ASLA UNUTMAZ…
Atilla ÇİLİNGİR
M. Halistin KUKUL
“ORTAÇAĞ KARANLIĞI”
M Halistin KUKUL
Mustafa GENÇ
AK PARTİ’DE BEYİN ÖLÜMÜ MÜ YOKSA ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ Mİ?
Mustafa GENÇ
Prof. Dr. Mustafa ÖZDEMİR
İLK ADIM İSKELESİ
Prof Dr Mustafa ÖZDEMİR
Prof. Dr. Mustafa ÖZBALCI
KİTAP VE OKUMAK ÜSTÜNE (1)
Prof Dr Mustafa ÖZBALCI
Nevval SEVİNDİ
ACILI KISA TARİH
Nevval SEVİNDİ
Vedat ÇINAROĞLU
TÜRKLÜK NAMUSUMUZDUR
Vedat ÇINAROĞLU
Adem ERTÜRK
Etme bulma dünyası ya hani, edenler ne zaman buluyordu
Adem ERTÜRK
Embiya SANCAK
ÜÇ AYDIR YAZAMIYORDUM
Embiya SANCAK
Prof. Dr. İsrafil BALCI
İftira ve İtibar Suikastçılığı
Prof Dr İsrafil BALCI
Dr. İbrahim YILDIRIM
Fethin simgesi Ayasofya
Dr İbrahim YILDIRIM
Yılmaz HOCAOĞLU
BİRAZ ORDAN BİRAZ BURDAN 2
Yılmaz HOCAOĞLU
Turgay SÖZEN
Pandemi Devam ediyor, Tedbir ve Kurallara Dikkat...
Turgay SÖZEN
Sacit ACAR
ORTAYA KARIŞIK
Sacit ACAR
Saffet Atik
Samsun’un Liman ve Demiryolu Sorunları (2)
Saffet Atik
Burak GÜLEÇ
Lider diyeceksiniz
Burak GÜLEÇ
Enis ERSOY
İmamoğlu’nun Kanal İstanbul stratejisi
Enis ERSOY
Türker GÖKSEL
Mithatpaşa Lisesi ve Sekizinci Kitap
Türker GÖKSEL
Mustafa KESKİN
Yerli Arabamızı Anlayabildik mi
Mustafa KESKİN
Ahmet HAYVALI
TEK DÜZEN HESAP PLANI
Ahmet HAYVALI
Dr. Işık ÖZKEFELİ
NİYETLER ALENİYET KAZANIRKEN
Dr Işık ÖZKEFELİ
Prof. Dr. Yücel TANYERİ
Açıkhava AVM
Prof Dr Yücel TANYERİ
Prof. Dr. Ahmet Nizamettin AKTAY
Gagavuzya İzlenimleri
Prof Dr Ahmet Nizamettin AKTAY
Hüseyin ÖZBAY
OSMAN TÜRKAY
Hüseyin ÖZBAY
Mehmet Ali BAYAR
PROF.DR.MÜMTAZ SOYSAL'IN ARDINDAN...
Mehmet Ali BAYAR
Prof. Dr. İbrahim TELLİOĞLU
SEVDİKLERİMİZ ÜZERİNDEN EMPATİ YAPARAK DÜNYAYI ANLAMAYA ÇALIŞMAK
Prof Dr İbrahim TELLİOĞLU
Hilmi EKER
PİLOT İLÇE LADİK
Hilmi EKER
Murat İLHAN
PİCASSO...
Murat İLHAN
Nami Cem İYİGÜN
ASKERİ HAREKÂT
Nami Cem İYİGÜN
Mustafa ENGİN
TARIM MI, ENERJİ Mİ!?
Mustafa ENGİN
Tufan AKCAGÖZ
SİZ SİZ OLUN
Tufan AKCAGÖZ
Necmi HATİPOĞLU
EKONOMİK KRİZ Mİ, O DA NE?
Necmi HATİPOĞLU
Hülya Korkut ÖZAK
Öyleyse sen Türk değilsin...
Hülya Korkut ÖZAK
Prof. Dr. Erdal AĞAR
YABANCI DİLLE EĞİTİM
Prof Dr Erdal AĞAR
Nuray YILMAZ
HIYAR… TUZ… TUZLUK
Nuray YILMAZ
Dr. Faruk TAN
İNSAN
Dr Faruk TAN
İshak MEMİŞOĞLU
OTOPARKIMI İSTİYORUM
İshak MEMİŞOĞLU